Støtter gjennomføring av Langskip

14. desember 2020 godkjente Stortinget Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

Olje – og energiminister Tina Bru

Stortinget godkjente støtte til Langskip

«CO2-håndtering (CCS) er viktig for å nå målene i Parisavtalen. Langskip er det det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak. Samarbeidet med industrien og den skrittvise prosjektutviklingen har vist at prosjektet er gjennomførbart. Jeg vil takke Northern Lights-partnerne Equinor, Shell og Total, og jeg ser fram til det videre samarbeidet, sier Tina Bru.»

Heidelberg Materials har signert avtaler med Aker Carbon Capture

Heidelberg Materials har signert en serie kontrakter med Aker Carbon Capture for levering av verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk.

Fra venstre : Jon Christopher Knudsen (ACC), Giv K. Brantenberg (HeidelbergCement), Per Brevik (HeidelbergCement, Valborg Lundegaard  (ACC) og Erik Langholm (ACC). Foto: ACC

Les hele saken her (kun på engelsk): Another step towards realizing the Brevik CCS plant

Langskip-lageret tok mange år å utvikle

Gassnova, Equinor og Oljedirektoratet har i mange år samarbeidet om utvikling av det undersjøiske CO2-lageret som Langskip-prosjektet skal benytte.

Om Langskip

21. september i år «sjøsatte» norske myndigheter det norske CCS-verdikjedeprosjektet «Langskip», som inkluderer fangst, transport og lagring av CO2.

Utvikling av Johansen-formasjonen

CO2en skal lagres i Johansen-formasjonen sør for Troll-feltet, og bak etableringen av dette lageret ligger mange års jobbing.

Norge har omfattende erfaring med lagring av CO2 i geologiske strukturer. Siden 1996 er det fanget om lag en million tonn CO2 i året fra hydrokarbongassen som produseres på Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

CO2-lageret i Johansen-formasjonen i utnyttelsestillatelse 001 (EL001) blir det tredje undersjøiske CO2-lageret som er utviklet i Norge.

Det kan ta flere år å modne et mulig CO2-lager til det er klart for å ta imot injeksjon av CO2. Tidslinjen som presenteres i artikkelen under viser alle tiltakene som er gjort i forkant av beslutningen om å sende inn plan for utbygging og drift (PUD) for transport – og lagerdelen av prosjektet – med navnet Northern Lights.

Prosessen med å finne et mulig CO2-lager for Langskip-prosjektet startet med en gjennomgang av norsk sokkel i 2007. Dette ble så modnet gjennom flere stadier, og vil fortsette fremover etter hvert som flere CO2-lager forventes utviklet.

Hele historien – 2005-2020

Les hele historien, inkludert de viktigste stegene i prosessen med å finne et mulig CO2 -lager, beskrevet i kronologisk rekkefølge.

Klare til å realisere helkjede for karbonfangst og -lagring

Regjeringen har i dag lagt fram en melding til Stortinget om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge – og kaller  prosjektet  «Langskip».


-Vi er svært godt fornøyde med regjeringens anbefaling. Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO2 (CCS) ved Heidelberg Materials’ sementfabrikk i Brevik. Regjeringen legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo, forutsatt at dette prosjektet først skaffer tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Regjeringens beslutning skjer med utgangspunkt i et omfattende arbeid utført av Gassnova og industripartnerne vi har samarbeidet med de siste fem årene. Beslutning er også inspirerende for alle våre dyktige og engasjerte medarbeidere, som har jobbet for å bidra til at vi nå kan realisere fullskala CCS i Norge, sier Trude Sundset, Gassnova SFs administrerende direktør.

Her kan du lese mer om Gassnovas utredninger og anbefalinger
Her er pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet

Ekstern kvalitetssikring av CO2-fullskalaprosjektet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartement har Atkins og Oslo Economics kvalitetssikret demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering i Norge. 

Rapporten ble offentliggjort 25. juni og utgjør sammen med dokumentasjon fra Gassnova og industripartnerne en del av regjeringens beslutningsunderlag høsten 2020.

Demonstrasjonsprosjektet omfatter delprosjekter for fangst, transport og lagring av CO2. Statsforetaket Gassnova har de siste fem årene fulgt opp og vurdert Fortum Oslo Varmes, Heidelberg Materials’ og Northern Lights sitt arbeid med fullskalaprosjektet. Gassnova har rangert fangstprosjektene med fokus på gjennomføringsevne, teknologimodenhet og fremdriftsplaner, samt vurdert kvaliteten på kostnadsestimatene og prosjektenes bidrag til gevinstrealisering.

Statlige finansierte prosjekter med en samlet kostnadsramme på over 1 milliard kroner skal evalueres av uavhengig, ekstern ekspertise. Ordningen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag (KS2). Atkins og Oslo Economics har en rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av slike kvalitetssikringer. I denne sammenheng har Olje- og energidepartementet gitt Atkins og Oslo Economics i oppdrag å vurdere kostnads- og styringsramme for CO2-fangstprosjektene, i tillegg til statens risiko knyttet til støtteavtalene.

Endelig investeringsbeslutning knyttet til fullskala CO2-håndtering vil etter planen skje i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

——-

For mer informasjon og Olje- og energidepartementets kommentarer, se deres pressemelding

KS2-rapporten fra Atkins og Oslo Economics kan lastes ned her

Lagringsprosjektet har levert sin utbyggingsplan

Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet fra Equinor.

Olje- og energidepartementet har mottatt og startet behandlingen av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Lights.

– Fangst og lagring av CO2 er viktig for å nå målene i Paris-avtalen. At utbyggingsplanen er levert inn er et nødvendig skritt videre for å få realisert et fullskala anlegg for CO2 -fangst og lagring i Norge. Anlegget vil også kunne tilby lagring av CO2 fra andre land. Northern Lights er et eksempel på at kompetansen og erfaringen vi har bygget opp i olje- og gassnæringen brukes i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger som sikrer bærekraftig bruk av energi. Hywind Tampen som nettopp ble godkjent av myndighetene er et annet slikt eksempel, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Les hele pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet her.


– Det norske CCS-prosjektet er på mange måter et europeisk prosjekt, siden det planlagte lageret i Nordsjøen vil ha plass til CO2 fra hele Europa. En viktig milepæl for det norske fullskalaprosjektet er passert når Northern Lights nå har søkt myndighetene om godkjenning av sin utbyggingsplan, sier Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset.

Les mer om det norske CCS-prosjektet her: www.ccsnorway.com
Les mer om Northern Lights-delen av prosjektet her: https://northernlightsccs.com/

OED: Ett skritt nærmere et CO₂-lager i Nordsjøen

Tina Bru og Eldar Sætre ser på brønnprøven. Foto: OED

Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om området egner seg for å lagre CO2. De foreløpige resultatene er oppløftende.

Les hele pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet her

Les pressemeldingen fra Oljedirektoratet her

Les pressemeldingen fra Equinor her