Tidslinje

Vil du vite mer om hva som har skjedd til nå i Norges CCS-prosjekt Langskip? Med Langskip går Norge helt i front i utviklingen av en teknologi som kan bli avgjørende for å nå klimamålene. Prosjektet skal demonstrere at CCS er trygt og mulig, samt legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende prosjekter. I denne tidslinja kan du bla i studier og rapporter fra oppstarten til nå.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Før 2015 Magnifying glass
Erfaringer fra tidligere fullskalaprosjekter og idéstudie/pre-feasibility study for Langskip.
Feasibility Phase Magnifying glass
Gjennomføring av mulighetsstudier for Langskip-prosjektet og en sammenstilling av disse.
Concept Phase Magnifying glass
Gjennomføring av konseptstudier relatert til Langskip som ble jobbet frem av industrien.
FEED Phase Magnifying glass
(FEED = Front End Engineering & Design). Utvikling av Langskip-prosjektet mot endelig investeringsbeslutning. Industriaktørene som leverte konseptstudier i konseptfasen, fikk tilbud om å være med videre i denne fasen.
Interim Activities Magnifying glass
Utførelse av ulike analyser for å understøtte grunnlaget for investeringsbeslutningen for Langskip. Investeringsbeslutningen ble fattet av industriaktørene og staten i denne fasen.
Construction Phase Magnifying glass
CCS-prosjektet Langskip er under bygging. Karbonfangstanleggene bygges hos fangstaktørene, CO2-transportskipene er under konstruksjon og mottaksterminal, rørledning og brønner for CO2 etableres.
Execution Magnifying glass
Oppstart av gjennomføringsfasen av Langskip er planlagt i 2025
Triangle
Triangle

Execution

1. januar 2025

Oppstart av gjennomføringsfasen av Langskip er planlagt i 2025

Construction Phase

9. mars 2021

Olje- og energidepartementet godkjenner utbyggingsplan for CO2-lagring

12. mai 2022

Regjeringen vil sikre karbonfangst på Klemetsrud

23. juni 2022

Storsatsing på grønn industri

29. juni 2022

Avtalen om karbonfangst på Klemetsrud er signert

10. august 2022

Ny milepæl nådd i CCS-prosjektet Langskip

17. august 2022

Ny rapport fra Gassnova om Langskip

17. august 2022

Regulatory Lessons Learned from Longship – The public sector`s involvement in Europe’s first ind…

29. august 2022

Avtale mellom Yara og Northern Lights

11. november 2022

Brønn til karbonlagring er fullført

23. november 2022

Bygging av CO2-transportskip er i gang

16. desember 2022

Statsstøtteavtalene i Langskip er nå offentliggjort

6. januar 2023

Northern Lights søker om tillatelse til injeksjon og lagring av CO2

26. april 2023

Celsio setter karbonfangstprosjektet på Klemetsrud på vent

11. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett; Vidarefører støtta til Langskip

15. mai 2023

Northern Lights har inngått avtale med Ørested

Interim Activities

1. januar 2020

En oppsummering av arbeidet med utviklingen av Langskip-lageret

17. juli 2020

ESA godkjenner statsstøtte til fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2

21. september 2020

Regjeringen lanserer Langskip

25. november 2020

Developing Longship – Key Lessons Learned

20. desember 2020

Støtter gjennomføringen av Langskip og Northern Lights

FEED Phase

5. juli 2018

Utlysning av areal for lagring av CO2

31. oktober 2019

Fortum Oslo Varmes (nå Hafslund Oslo Celsio) FEED-studie

25. november 2019

Heidelberg Materials’ FEED-studie

25. november 2019

Full chain CO2 footprint

23. desember 2019

Teknologistatus på CO2-fangst, -transport og -lagring

5. februar 2020

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse av demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering

14. februar 2020

Gevinstrealiseringsplan – Fullskalaprosjektet

27. mars 2020

Northern Lights-prosjektets FEED-rapport

7. mai 2020

Demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering

12. mai 2020

Gassnovas evaluering av Northern Lights-prosjektet (Evalueringsrapport for Transport og Lager forpro…

15. mai 2020

Lagringsprosjektet har levert sin utbyggingsplan

25. juni 2020

Ekstern kvalitetssikring av CO2-fullskalaprosjektet

29. juni 2020

Evaluering og rangering av fangstprosjektene ved avsluttet forprosjekt (DG3)

Concept Phase

15. september 2017

Heidelberg Materials’ konseptstudierapport

15. september 2017

Fortum Oslo Varmes (nå Hafslund Oslo Celsio) konseptstudierapport

28. februar 2018

Kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2.

21. mai 2019

Northern Lights-prosjektets konseptstudie

Feasibility Phase

1. januar 2016

Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge

Før 2015

1. januar 2010

HMS-studier for helse- og miljøutfordringer ved CO2-fangst

4. mars 2011

Fullskala CO2-håndtering

25. april 2011

Norsk klimapolitikk

7. mai 2012

Teknologisenter Mongstad starter opp

20. desember 2012

Statusrapport: Mulighetsområder for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge

12. september 2014

Regjeringas strategi for arbeidet med CO2-handtering

1. mai 2015

Samandrag av Gassnovas utgreiing av moglege fullskala CO2-handteringsprosjekt i Noreg

Nærbilde av en snart avblomstret løvetann. Foto.

HMS-studier for helse- og miljøutfordringer ved CO2-fangst

Helt siden det ble påpekt at aminer kunne reagere fotokjemisk med frie radikaler og NOx i atmosfæren og danne nitrosaminer og nitraminer, har utslipp av aminer stått høyt på dagsordenen for norske miljømyndigheter. Resultater av HMS-studier som har vært finansiert gjennom de ulike delene av Gassnova, er tilgjengelige på denne siden.

Les mer
Arbeidere med arbeidstøy og hjelm ute på en fabrikk. Foto.

Fullskala CO2-håndtering

I denne meldingen blir det gitt en redegjørelse for status i arbeidet med CO2-håndtering i Norge og andre relevante land. Arbeidet på Mongstad er sentralt i regjeringens politikk og omtalen av dette arbeidet utgjør derfor hoveddelen av meldingen.

Les mer
En isfigur i havet med snødekte fjell i bakgrunnen. Foto.

Norsk klimapolitikk

Regjeringen mener at en offensiv nasjonal klimapolitikk må utformes slik at den også blir god næringspolitikk.

Les mer
To arbeidere med arbeidstøy og åpne beskyttelsesmasker høyt oppe i en fabrikk med blå himmel bak. Foto.

Teknologisenter Mongstad starter opp

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge. Foto.

Statusrapport: Mulighetsområder for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge

Gassnovas statusrapport fra desember 2012 har en liste over utslippskilder i Norge som ble ansett som relevante for videre CO2-fangststudier.

Les mer
Bilde av fabrikk tatt fra luften med skjærgården i bakgrunnen. Foto.

Regjeringas strategi for arbeidet med CO2-handtering

Behovet for CO2-handtering er godt dokumentert gjennom rapportar frå FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA). For at måla for arbeidet med CO2-handtering skal nåast er det nødvendig med teknologiutvikling og reduksjon av kostnadene.

Les mer
En kvinne som sitter og jobber på en pc. Foto

Samandrag av Gassnovas utgreiing av moglege fullskala CO2-handteringsprosjekt i Noreg

Idéstudien fra 2015 «Utredning av mulige fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge» identifiserer flere utslippskilder og lagringssteder som kunne være teknisk gjennomførbare for et CCS-prosjekt. Den identifiserte også industrielle aktører som kunne være interesserte i å delta i videre studier.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge. Foto.

Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge

Formålet med mulighetsstudiene var å komme frem til minst én teknisk gjennomførbar fullskala CO2-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. Resultatene av mulighetsstudiene viser at det er teknisk mulig å realisere en CO2-håndteringskjede i Norge.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Norcem konsept og forprosjekt. Foto.

Heidelberg Materials’ konseptstudierapport

Norcem har gjennomført en konseptstudie. Arbeidet i konseptstudien bygger på, og er en videre modning av, arbeidet som som ble gjort i mulighetsstudien. Norcem leverte sin konseptstudierapport høsten 2017

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Concept Study Report. Foto.

Fortum Oslo Varmes (nå Hafslund Oslo Celsio) konseptstudierapport

Klemetsrudanlegget (KEA) har gjennomført en konseptstudie kalt «Project CCS Carbon Capture Oslo» som er et «Waste to Energy»-anlegg som består av et CO2-fangstanlegg, et anlegg for å gjøre CO2’en flytende, transport til Oslo havn og mellomliggende havner inkludert tilhørende infrastruktur for landstrøm.

Les mer
Bilde av forsiden av rapporten "Kvalitetssikring (KS2) av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 Rapport fase 1 og 2". Foto.

Kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2.

På oppdrag for Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet gjennomfører Atkins Norge og Oslo Economics kvalitetssikring av Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Northern Lights Project Concept Report. Foto.

Northern Lights-prosjektets konseptstudie

Northern Lights leverte sin rapport med konseptstudien våren 2019

Les mer
Skjermbilde av regjeringens nettside. Foto

Utlysning av areal for lagring av CO2

Olje- og energidepartementet utlyste for første gang areal tilgjengelig for søknad om utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten FEED Study Report. Foto.

Fortum Oslo Varmes (nå Hafslund Oslo Celsio) FEED-studie

Fortum Oslo Varme har utført FEED-studien «Project CCS Carbon Capture Oslo». Studien er en del av det norske fullskala CCS-prosjektet Langskip. Omfanget av studien inkluderer fangst av CO2 i et fullskalaanlegg med kondensering og kondisjonering av CO2, transport til havn, mellomlagring på havnen og eksportanlegg.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Norcem FEED. Foto.

Heidelberg Materials’ FEED-studie

Heidelberg Materials leverte sin forprosjektrapport i 2019.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Full chain CO2 footprint. Foto.

Full chain CO2 footprint

Gassnova har utviklet et verktøy som kan beregne CO2-fotavtrykket for CCS samt beregne CO2-fotavtrykket til de alternative CCS-kjedene. I september 2020 ba Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) om å få oppdatere sine inputdata til fotavtrykksberegningen. Oppdateringer (2020) – https://gassnova.no/app/uploads/sites/6/2020/11/Updated-CO2-footprint-calculations.pdf

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Teknologistatus på CO2 fangst, transport og lagring. Foto.

Teknologistatus på CO2-fangst, -transport og -lagring

Rapport fra Gassnova om teknologistatus for CO2-fangst, transport og lagring. Rapporten omhandler også viktigheten av industrielle prosjekter for videre teknologisk utvikling.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse av demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering. Foto.

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse av demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse fra DNV og Gassnova. Kostnadstall i analysen er tall fra industriaktørenes forprosjekter fra 2019.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Gevinstrealiseringsplan - Fullskalaprosjektet. Foto.

Gevinstrealiseringsplan – Fullskalaprosjektet

Gassnovas plan beskriver arbeidet med gevinstrealisering.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Northern Lights FEED Report. Foto.

Northern Lights-prosjektets FEED-rapport

Northern Lights leverte sin forprosjektstudie våren 2020.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering. Foto.

Demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering

Gassnovas helkjederapport beskriver blant annet de ulike investeringsalternativene med tilhørende kostnader. Kostnadstallene bygger på aktørenes egne tall før de ble kvalitetssikret av Atkins og Oslo Economics.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Evalueringsrapport for Transport og Lager forprosjekt ved DG3. Foto

Gassnovas evaluering av Northern Lights-prosjektet (Evalueringsrapport for Transport og Lager forprosjekt ved DG3)

Gassnova har evaluert Northern Lights’ leveranser i forprosjektfasen.

Les mer
Viser tegning av et skip og infrastruktur for å pumpe CO2 ned under Nordsjøen. Illustrasjon

Lagringsprosjektet har levert sin utbyggingsplan

Olje- og energidepartementet har mottatt og startet behandlingen av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Lights.

Les mer
Oversiktskart over Nord-Europa hvor fangst- og lagringsaktørene i CCS-prosjektet Langskip er merket ut. Illustrasjon/foto.

Ekstern kvalitetssikring av CO2-fullskalaprosjektet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartement har Atkins og Oslo Economics kvalitetssikret demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering i Norge. Rapporten ble offentliggjort 25. juni og utgjør sammen med dokumentasjon fra Gassnova og industripartnerne en del av regjeringens beslutningsunderlag høsten 2020.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Evaluering og rangering av fangstprosjektene ved avsluttet forprosjekt. Foto.

Evaluering og rangering av fangstprosjektene ved avsluttet forprosjekt (DG3)

Gassnovas rapport for fangst evaluerer og rangerer Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) og Norcem sine forprosjektrapporter.

Les mer
Store rør under vann. Grafisk bilde.

En oppsummering av arbeidet med utviklingen av Langskip-lageret

Gassnova, Equinor og Oljedirektoratet har i mange år samarbeidet om utvikling av det undersjøiske CO2-lageret som Langskip-prosjektet skal benytte. CO2 skal lagres i Johansen-formasjonen sør for Troll-feltet. Les historien om å finne et CO2-lager og milepæler i dette arbeidet.

Les mer
Et dokument blir signert. Foto.

ESA godkjenner statsstøtte til fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2

EFTAs overvåkningsorgan ESA kunngjorde i dag godkjenningen av statsstøtte til bygging og drift av et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge. Godkjenning fra ESA er nødvendig for å gjennomføre fullskalaprosjektet i henhold til statsstøttereglene.

Les mer
Illustrasjon av et Langskip fra vikingtiden (brukt som illustrasjon i rapporten regulatorisk læring fra CCS-prosjektet Langskip). Illustrasjon.

Regjeringen lanserer Langskip

Regjeringen legger frem en melding til Stortinget om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2. Prosjektet blir kalt Langskip.

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Developing Longship, Key Lessons Learned. Foto

Developing Longship – Key Lessons Learned

Gassnova har samlet erfaringene med planleggingen av Langskip i en rapport. Rapporten er rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.

Les mer
Olje- og energiminister Tina Bru og Equinors sjef Anders Opedal sitter på en sofa i Equinors lokaler 15. desember 2020. Foto

Støtter gjennomføringen av Langskip og Northern Lights

Stortinget godkjente Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag. Dette omfatter statsstøtte til Langskip, og OED har fått fullmakt fra Stortinget til å inngå avtaler med Northern Lights, som omtalt i budsjettet.

Les mer
Kart over vestkysten av Norge og deler av Nordsjøen som viser område for CO2-lagring. Grafisk illustrasjon.

Olje- og energidepartementet godkjenner utbyggingsplan for CO2-lagring

Olje- og energidepartementet godkjenner utbyggingsplan for Northern Lights, som har ansvaret for transport og lagring av CO2 i Langskip.

Les mer
Et bygg med oransje lys i vinduene. Foto.

Regjeringen vil sikre karbonfangst på Klemetsrud

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen sikre finansieringen av CO2-fangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Les mer
En grønn skog sett ovenfra hvor en innsjø likner et verdenskart. Grafisk illustrasjon.

Storsatsing på grønn industri

Regjeringen har i dag lagt fram sin storsatsing for et grønt industriløft for å nå klimamålene innen 2030.

Les mer
Industribygg med røyk opp av pipene. Foto.

Avtalen om karbonfangst på Klemetsrud er signert

Olje- og energiminister Terje Aasland signerer støtteavtalen som sikrer realiseringen av karbonfangst ved Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Verdens første anlegg som fanger CO2 fra avfallsforbrenning blir nå realisert.

Les mer
En borerigg i Nordsjøen i dagslys. Foto

Ny milepæl nådd i CCS-prosjektet Langskip

Northern Lights er i gang med å bore brønnene for CO2-lagring i den sørlige delen av Nordsjøen.

Les mer
Bilde av hender som skriver på en bærbar pc. Foto.

Ny rapport fra Gassnova om Langskip

Rapporten om den regulatoriske læringen fra CCS-prosjektet Langskip er lansert

Les mer
Skjermbilde av forsiden til rapporten Regulatorisk læring fra Langskip. Foto

Regulatory Lessons Learned from Longship – The public sector`s involvement in Europe’s first industrial CCS chain

Rapporten til Gassnova tar for seg de regulatoriske problemstillingene og utfordringene i Langskip og hvordan disse er håndtert. Den er rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.

Les mer
Bilde av pressekonferanse hvor avtalen mellom Yara og Northern Lights presenterer

Avtale mellom Yara og Northern Lights

Yara og Northern Lights har undertegnet verdens første kommersielle avtale om CO2-transport og lagring.

Les mer
Boreriggen Transocean Enabler i Nordsjøen ved solnedgang. Foto.

Brønn til karbonlagring er fullført

Northern Lights har kunngjort at boreoperasjonen til CO2-lageret i Nordsjøen har vært vellykket. Foreløpige resultater bekrefter en lagringskapasitet på 5 millioner tonn CO2 per år.

Les mer
Flere mennesker i arbeidsklær og industrihjelmer som holder opp et banner med teksten "Steel Cutting Ceremony". Foto.

Bygging av CO2-transportskip er i gang

Med en offisiell stålkuttseremoni markerte Northern Lights en ny milepæl da verdens største transportskip for CO2 gikk i produksjon denne uken.

Les mer
Dokumenter som blir signert som blir signert med penn. Foto.

Statsstøtteavtalene i Langskip er nå offentliggjort

Staten v/ Olje- og energidepartementet har inngått avtaler om statsstøtte med selskapene Norcem AS, Hafslund Oslo Celsio AS og Northern Lights JV DA som en del av CCS-prosjektet Langskip.

Les mer
Bilde av forsiden til Northern Lights søknad om tillatelse til injisering og lagring av CO2 i lagringskomplekset. Foto.

Northern Lights søker om tillatelse til injeksjon og lagring av CO2

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Northern Lights om tillatelse til injeksjon og lagring av flytende CO2 i undersjøisk geologisk reservoar. Søknaden omfatter Northern Lights fase 1

Les mer
Industribygg med røyk opp av pipene. Foto.

Celsio setter karbonfangstprosjektet på Klemetsrud på vent

Et oppdatert kostnadsestimat fra Hafslund Oslo Celsio viser at karbonfangstprosjektet på Klemetsrud vil overstige maksimalbudsjettet i støtteavtalen med staten. Celsio ønsker nå å sette prosjektet på vent og vil arbeide med å redusere kostnadene.

Les mer
Illustrasjon av et Langskip fra vikingtiden (brukt som illustrasjon i rapporten regulatorisk læring fra CCS-prosjektet Langskip). Illustrasjon.

Revidert nasjonalbudsjett; Vidarefører støtta til Langskip

Regjeringa vidarefører satsinga på karbonfangst og -lagring i Langskip-prosjektet. Det er varsla at prosjektet blir noko forseinka, men det er god dialog med dei involverte partane.

Les mer
Ørested Foto

Northern Lights har inngått avtale med Ørested

Denne avtalen representerer en viktig milepæl for Northern Lights JV og er et viktig skritt for å skape et kommersielt marked for CCS i Europa.

Les mer

Oppstart av gjennomføringsfasen av Langskip er planlagt i 2025