Ansvar for CO₂ i kjeden

I august i år ble rapporten om den regulatoriske læringen fra CCS-prosjektet Langskip lansert. Rapporten tar for seg de regulatoriske utfordringene og hvordan disse har blitt håndtert. Ett av emnene som behandles i rapporten er hvem som har ansvaret under overflytting og transport av CO2.

CCS-prosjektet Langskip er det første av sitt slag i verden, og det eneste CCS-prosjektet under bygging i Europa. Prosjektet består av de to fangstaktørene Heidelberg Materials (kvotepliktig sektor) og Hafslund Oslo Celsio (ikke-kvotepliktig sektor) og transport- og lagringsaktøren Northern Lights. Å være det første prosjektet i sitt slag byr på utfordringer når det gjelder lover og regler. Regelverket har ikke vært tilpasset denne typen industri, hverken i Norge, EU eller gjennom bilaterale avtaler.

Langskip er komplisert når det gjelder regelverket blant annet fordi prosjektet inkluderer CO2 fra kvotepliktig og ikke-kvotepliktige sektorer. I tillegg transporteres flytende CO2 i denne CCS-kjeden med lastebiler og skip, mens reguleringene som finnes har forutsatt transport med rør.

 

Ansvar for overvåkning og rapportering

Meningen med CCS er å eliminere CO2-utslippene til atmosfæren slik at vi kan redusere den globale oppvarmingen. For de kommersielle aktørene i kjeden vil verdien knytte seg til CO2’en som blir lagret. Det er derfor viktig å overvåke mengden CO2 som blir fanget, og eventuell mengde CO2 som lekker ut i CCS-kjeden.

Når vi snakker om hvem som har ansvaret for «CO2 i kjeden», handler det om ansvaret for overvåkning og rapportering av mengden CO2 som forflyttes, og eventuelle lekkasjer underveis. I Langskip er det de tre industriaktørene Heidelberg Materials, Celsio og Northern Lights som har ansvaret for overvåkningen og rapporteringen til norske myndigheter, men de har ansvaret for ulike deler av kjeden. Norske myndigheter må videre rapportere dette i tråd med gjeldende internasjonale avtaler.

 

Regelverk ved kvotepliktig sektor

Ifølge en norsk tolkning av EUs Monitoring and Reporting Regulations vil karbonfangstaktørene kunne trekke fra CO2 i utslippsregnskapet sitt når CO2’en er overført fra CO2-transportskipet til mottaksterminalen i Øygarden, på vestkysten av Norge. Europakommisjonen har sluttet seg til denne tolkningen av loven.

For karbonfangstaktøren Heidelberg Materials betyr det at de ikke kan trekke fra CO2 i utslippsregnskapet sitt før karbondioksidet er overført fra skipet til mottaksterminalen og Northern Lights har utstedt en attest for mengden CO2 som er levert. Ifølge EUs ETS-direktiv vil ikke Heidelberg Materials få godkjent fratrekk fra utslipp for eventuell lekket CO2 under transport.

Under forhandlingene med staten gjorde Heidelberg Materials det klart at det var uakseptabelt å risikere økonomisk tap på grunn av lekkasje fra et skip som Heidelberg Materials ikke drifter selv. Det ble derfor inngått en avtale om at Northern Lights og staten vil dekke kostnadene ved en eventuell CO2-lekkasje fra skipet.

 

Regelverk ved ikke-kvotepliktig sektor

Hafslund Oslo Celsio er den andre fangstaktøren i Langskip, og skal fange CO2 fra et avfallsforbrenningsanlegg i Oslo-området. Celsio er ikke underlagt reglene i EUs ETS-direktiv fordi anlegget er en del av ikke-kvotepliktig sektor.

CO2’en Celsio fanger vil bli transportert med lastebiler til et midlertidig lager ved Oslo havn. Derfra vil CO2’en bli lastet over i CO2-transportskip som blir driftet av Northern Lights. Hverken lastebilene eller skipene er foreløpig regulert under EUs ETS-direktiv.

Når CO2’en fra Celsio har ankommet mottaksterminalen til Northern Lights i Øygarden er all CO2’en regulert under ETS-regelverket på samme måte som for Heidelberg Materials.

 

Transport- og lagringsaktøren

Bortsett fra skipstransporten er alle aktivitetene til Northern Lights (mottaksterminal, rørgaten, injeksjonsbrønnen og lagringsområdet) underlagt EUs ETS-direktiv. Her er det avklart at Northern Lights er ansvarlig for en eventuell lekkasje. Ved en eventuell lekkasje vil kostnaden bli delt mellom Northern Lights og staten etter en egen avtale om kostnadsdeling for volumene i Langskip-prosjektet.

 

Kommersielle kunder

Ved siden av å transportere og lagre CO2 fra karbonfangstaktørene Heidelberg Materials og Celsio, har Northern Lights ytterligere kapasitet. De har derfor mulighet til å inngå avtaler med andre aktører om transport og lagring av CO2. Ansvaret for CO2 som blir levert til Northern Lights sine skip fra kunder i Norge og utlandet vil i prinsippet bli regulert på samme måte som for Heidelberg Materials og Celsio. Det må inngås egne avtaler om ikke karbonfangstaktøren skal ha ansvaret for CO2 i transportleddet, da dette ikke dekkes av EUs ETS-direktiv.  Her er imidlertid regelverket under utvikling. I et forslag fra EU-kommisjonen, som støttes av Rådet og parlamentet, foreslås det at all transport av CO2 til lagringsformål, bør defineres som kvotepliktige aktiviteter. Forslaget er imidlertid enda ikke vedtatt.

Det er komplisert når CO2 skal transporteres over landegrenser. I tillegg til å definere hvem som har ansvaret på et kommersielt plan er det i tillegg et behov for å definere hvem som har ansvaret i landene som er involvert. For på hvilket punkt blir ansvaret for en lekkasje av CO2 under transport overført fra ett land til ett annet? Dette spørsmålet må avklares og defineres, for eksempel i bilaterale avtaler mellom landene. Dette må derfor være på plass før oppstarten av en kommersiell CCS-kjede mellom en ny kunde og Northern Lights.

EU-systemet for utslippsovervåkning og -reduksjoner:

EU-samarbeidet for å redusere utslipp av klimagasser består av tre pilarer. Samlet setter disse tre pilarene en øvre grense for klimagassutslippene. Norge er involvert i alle de tre pilarene i EUs klimapolitikk.:

  • EUs kvotesystem (Emission Trading System – ETS) regulerer utslipp fra produksjonsindustri, kraft- og varmeproduksjon, petroleum og luftfart gjennom EU ETS-direktivet
  • Innsatsfordelingen for ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser (The Effort Sharing Regulation): Dette tildeler hvert land et bindende mål om å redusere utslipp fra transport, bygg, landbruk, avfall og noen typer utslipp fra olje- og gassindustrien og industriell produksjon.
  • Skog- og arealbrukssektoren (The Land-Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Regulation): Forskriften fastsetter regler for hvordan man fører regnskap for opptak av CO2 i skog- og arealbrukssektoren. Regelverket fastsetter en plikt til å sikre at de samlede klimagassutslippene fra areal- og skogbruk ikke overstiger opptaket (dette er kjent som «no-debit»-regelen.

Artikkelen er skrevet med bakgrunn i rapporten «Regulatory lessons learned from Longship», som er basert på de erfaringene man har gjort seg i Langskip-prosjektet.

Statsstøtteavtalene i Langskip

Avtalene om statsstøtte i CCS-prosjektet Langskip er offentliggjort på regjeringens nettsider.

Staten v/ Olje- og energidepartementet har inngått avtaler om statsstøtte med selskapene Heidelberg Materials AS, Hafslund Oslo Celsio AS og Northern Lights JV DA som en del av CCS-prosjektet Langskip.

Langskip er et samarbeid mellom den norske stat og privat næringsliv. Prosjektet er det første av sitt slag som utvikler en infrastruktur som har kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2 fra flere land. Prosjektet består av de to fangstaktørene Heidelberg Materials og Hafslund Oslo Celsio og transport- og lagringsaktøren Northern Lights. 

Statsstøtteavtalene i sladdet versjon ble offentliggjort 07.12.2022 på regjeringens nettsider.

Kilde: regjeringen.no

Bygging av transportskip for CO₂ er i gang

Med en offisiell stålkuttseremoni markerte Northern Lights en ny milepæl da verdens største transportskip for CO2 gikk i produksjon denne uken.

Skipene bygges ved verftet Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) i Kina. Skipene skal frakte flytende CO2 fra karbonfangstanlegg til Northern Lights’ mottaksterminal i Øygarden, på vestkysten av Norge. 

Det skal bygges to skip, hver på en lengde på rundt 130 meter og en lastestørrelse 7.500 m3. Skipene er spesielt utviklet for å transportere flytende CO2 i spesialbygde tanker.

– Vi er glade for å se byggestart for CO2-transportskipene som er de første av sitt slag. Shippingløsningen gir mulighet for fleksibilitet og skalerbarhet når Northern Lights utvikler verdens første åpne infrastruktur for CO2-transport og lagring, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights i en pressemelding.

Skipene vil bruke LNG som hoveddrivstoff og ha innovative teknologier som vindassistert fremdriftssystem og luftsmøring for å holde utslippene nede.

Børre Jacobsen, administrerende direktør, Northern Lights. Foto: Northern Lights

Skipene skal være ferdig i 2024. Når skipene settes i drift, vil de transportere flytende CO2 fra karbonfangstanlegg til Northern Lights mottaksanlegg i Øygarden på vestkysten av Norge. Herfra vil CO2 bli pumpet i rørledning til reservoarer for permanent og sikker lagring 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.  

Historisk for shippingindustrien

Kontrakten for bygging av de to transportskipene ble ifølge Northern Lights tildelt skipsverftet Dalian Shipbuilding Industry Co etter en omfattende anbudsprosess. Verftet ligger i Dalian i Liaoning-provinsen i Kina, og er en av de ledende skipsbyggergruppene i Kina.

– Denne stålkuttseremonien er en historisk begivenhet for shippingindustrien. Dette er de første skipene i sitt slag og vil bane vei og sette en ny standard for CO2-skipsfart. DSIC er stolte av å levere skipene på en sikker måte med høy kvalitet og til rett tid, sier Gai Yong, prosjektleder i DSIC.

Photo: Dalian Shipbuilding Industry Co.

CCS-prosjektet Langskip

Northern Lights er en del av det norske CCS-prosjektet Langskip. Prosjektet er et samarbeid mellom den norske stat og privat næringsliv. I prosjektet står Northern Lights for CO2-transport og lagringsdelen. Sementfabrikken Heidelberg Materials og avfallsanlegget til Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud er de to karbonfangstaktørene i prosjektet.

CCS-prosjektet er det første av sitt slag i verden som utvikler en infrastruktur som har kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2 fra flere land. I august 2022 inngikk Northern Lights, på kommersielt grunnlag, en intensjonsavtale med Yara om lagring av CO2 fra Yaras anlegg i Nederland.

Kilde: Northern Lights

Hvis du er usikker på faguttrykk eller forkortelser i denne teksten, kan vår ordliste være til hjelp.

Brønn til karbonlagring er fullført

Northern Lights har kunngjort at boreoperasjonen til CO2-lageret i Nordsjøen har vært vellykket. Foreløpige resultater bekrefter en lagringskapasitet på 5 millioner tonn CO2 per år.

Brønnene som nå er ferdigstilt ligger i Nordsjøen, om lag 70 kilometer vest for Bergen. Arbeidet med boringen startet i august i år og er nå ferdigstilt. Det er boret to brønner, hvorav en er for injeksjon av CO2, mens den andre vil brukes til injeksjon av CO2 dersom primærbrønnen er ute av drift grunnet vedlikehold eller andre årsaker. Boringen av to brønner ved siden av hverandre sikrer en stabil injeksjon av CO2 for Northern Lights sine kunder når driften starter i 2024.

Kan lagre 5 millioner tonn CO2 per år

– Vi er glade for å kunngjøre at de foreløpige resultatene fra boreoperasjonene har bekreftet en tilstrekkelig reservoarlagringskapasitet for fase 1 og 2 av Northern Lights’ prosjekt, med minst 5 millioner tonn CO2 per år. For å utnytte denne kapasiteten må vi bore flere injeksjonsbrønner. Fullføringen av disse første boreoperasjonene er et viktig skritt i riktig retning, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights i en pressemelding.

Børre Jacobsen, administrerende direktør, Northern Lights. Foto: Northern Lights

Brønnen er egnet for sikker CO2-lagring

Området det er boret i ligger innenfor EL001-lisensen som Northern Lights fikk tildelt i 2019. I 2020 gjorde Northern Lights den første boringen som bekreftet at reservoaret i Johansenformasjonen er egnet for sikker og permanent CO2-lagring.

Brønnene er boret i tråd med den norske CO2-lagringsforskriften. Jobben er utført av riggen Transocean Enabler, og driften ble ledet av Equinor på vegne av Northern Lights. Northern Lights er en del av det norske CCS-prosjektet Langskip.

Northern Lights’ storage infrastructure. Illustration: Northern Lights JV

Kilde: Northern Lights

Måling av mengden CO₂ i transportkjeden

Når CO2 har blitt fanget og skal transporteres fra fangstområdet til lagringsstedet er det behov for systemer som måler mengden CO2 som blir transportert. Et slikt system er utviklet gjennom Langskip-prosjektet.

Karbonfangst og lagring (CCS) er ett av tiltakene som FNs klimapanel mener blir nødvendig for å få ned klimagassutslippene tilstrekkelig. I 2020 ble CCS-prosjektet Langskip vedtatt i Stortinget, som det første av sitt slag i verden. Det førte også med seg utfordringer når det gjaldt lover og regelverk. Regelverket har ikke vært anvendt på denne typen industri, hverken i Norge eller EU.

Gjennom arbeidet med Langskip har en del av det regulatoriske kommet på plass, og det er også inngått avtaler mellom staten og hver enkelt industriaktør som er en del av Langskip. Rapporten Regulatory lessons learned from Longship er skrevet av Gassnova, og tar for seg de regulatoriske utfordringene og problemstillingene man har møtt på i Langskip, og hvordan disse har blitt håndtert.

Måling av CO2

Ett av områdene rapporten ser på er hvordan CO2 skal måles i transportkjeden. Transportkjeden strekker seg fra CO2 blir overført fra fangstaktørens mellomlagringstanker på land til spesialbygde skip, og frem til CO2’en er overført til lageret på norsk sokkel.  

I transportkjeden til Langskip blir både CO2’ens kvalitet og kvantitet målt gjennom flere målepunkter. Meningen med flere av målingene er kontroll av prosessene i transportkjeden, i tillegg til at det totale volumet av CO2 blir målt to ganger mellom fangstaktøren og lageret.

Den første målingen utføres når CO2’en blir overført fra fangstaktørens mellomlagringstanker til tankskipene. Når CO2 overføres fra tankene på kaien til skipet, blir mengden CO2 som overføres kalkulert ut fra målinger i skipets tanker ved overføringens start og slutt. Målingen av mengde CO2 blir gjort på denne måten fordi mengden i mellomlagringstankene påvirkes av at systemet fortsetter å fange CO2 som tilføres tankene samtidig som det gjøres overføring fra mellomlagringstankene til skipet. I tillegg kommer det noe gassretur fra skipet. Det er derfor skipets volum av CO2 før og etter lasting som legges til grunn for målingen av mengde CO2 som fangstaktøren melder inn til staten.  I henhold til avtalene mellom staten og industriaktørene vil dette være den formelle mengden av volum av CO2 som er overført mellom fangstaktøren og transport- og lagringsaktøren. 

Den andre målingen av CO2 i transportkjeden foretas når CO2’en blir overført fra skipet til mottaksterminalen. Målingen av det totale volumet av CO2 blir målt to ganger for å overvåke at ikke CO2 lekker ut under transport.

Kompensasjon for volum av CO2

Avtalene mellom fangstaktørene i Langskip og den norske stat spesifiserer at fangstaktørene vil bli kompensert for det volumet av CO2 som har blitt målt overført til skipet. Skipet, som CO2’en blir overført til, har et spesialbygget målesystem som måler endringer i CO2’ens flytende nivå i skipets tanker, justert for blant annet CO2’ens komposisjon, trykk og temperatur.

Avtalene mellom staten og fangstaktøren krever at fangstaktøren måler tettheten i den flytende CO2’en slik at det kan kalkuleres hvor stor mengde flytende CO2 som blir lastet over til skipet. Nøyaktigheten i målesystemet har blitt estimert til å ha godt under 2,5% feilmargin, noe som er innenfor kravene i EUs Monitoring and Reporting Regulations. Prinsippet for denne typen mengdemåling likner systemet som brukes til handel for å måle andre typer flytende gasser, for eksempel LPG.

Det kan leses mer om måling av mengden CO2 i transportkjeden i kapittel 5 i rapporten.

Fakta om CCS-prosjektet Langskip:

CCS-prosjektet Langskip består av to fangstaktører og en aktør for transport og lagring.

  • Heidelberg Materials i Brevik (eid av HeidelbergMaterials) skal fange CO2 ved sementfabrikken i Brevik. Fangstanlegget skal fange ca. 400.000 tonn CO2 per år. Anlegget skal stå klart i 2024.
  • Hafslund Oslo Celsio skal fange CO2 ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Fangstanlegget skal fange ca.  400.000 tonn CO2 per år. Anlegget skal stå klart i 2026.
  • Northern Lights (eid av Equinor, Shell og TotalEnergies) er ansvarlig for transport- og lagringsdelen av Langskip og har kapasitet til å lagre 1.5 millioner tonn CO2 per år. Anlegget til Northern Lights ligger i Øygarden. Anlegget skal stå klart i 2024.

Prosjektet er et samarbeid mellom den norske stat og privat næringsliv.

Prosjektet er det første av sitt slag i verden som utvikler en infrastruktur som har kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2 fra flere land. I august 2022 inngikk Northern Lights, på kommersielt grunnlag, en intensjonsavtale med Yara om lagring av COfra Yaras anlegg i Nederland.

Gassnovas rolle i Langskip har vært å koordinere planleggingen av prosjektet, mens Gassnova i dag følger opp industriaktørenes prosjekter på vegne av staten og koordinerer arbeidet med gevinstrealiseringen. Gevinstrealiseringen innebærer blant annet å trekke ut lærdom fra prosjektet som kommer fremtidige CCS-prosjekter til gode.

Artikkelen er skrevet ut fra Gassnovas rapport «Regulatory lessons learned from Longship», som er basert på de erfaringene man har gjort seg med lover og regelverk i CCS-prosjektet Langskip. Langskip består av de to fangstaktørene Heidelberg Materials og Hafslund Oslo Celsio og transport- og lagringsaktøren Northern Lights.

CCS; avtale mellom Yara og Northern Lights

Yara og Northern Lights har undertegnet verdens første kommersielle avtale om CO2-transport og lagring.

På pressekonferansen i dag kunne Yara og Northern Lights fortelle at de har inngått verdens første kommersielle avtale om CO2-transport og -lagring. Avtalen gjelder CO2 som blir fanget ved Yara Sluiskil, et ammoniakk- og gjødselanlegg i Nederland. Partene er enige om de viktigste kommersielle vilkårene.

– Vi gratulerer Northern Lights og Yara med viktig milepæl for utbredelsen av CCS. Gassnova, vår eier Olje- og energidepartementet og industripartnerne har sammen utviklet verdikjeder som nå gir store, positive klimaeffekter gjennom CCS. Samtidig bidrar Langskip til verdiskapning i industrien, både her hjemme og internasjonalt. Dette gjør prosjektet unikt, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova.  

Avtalen er banebrytende for avkarboniseringen av europeisk tungindustri, og åpner markedet for CO2-transport og lagring som en tjeneste over landegrensene. Avtalen er også unik fordi den omfatter virksomheter i to land, uten statlig støtte involvert. Her skal det ene landet lagre det andre landets klimagassutslipp. Dette vil sette standard for industribedrifter i Europa som ønsker avtale med Northern Lights.  

 

Banebrytende for Yara Sluiskil

Yara Sluiskil i Nederland har allerede kuttet 3,4 millioner tonn CO2 utslipp per år fra ammoniakk- og gjødselproduksjonen siden 1990. Fra 2025 vil 800.000 tonn rent CO2 fanges, og deretter bli transport til Northern Lights i Norge for lagring 2600 meter under havbunnen utenfor Øygarden.

– Det haster å dekarbonisere industrien og Yara ligger helt i front. Jeg er veldig glad for å nå kunne fortelle at vi er på vei mot å fjerne CO2-utslippene fra vår fabrikk i Sluiskil. Dette vil ta oss et skritt nærmere en karbonfri matproduksjon og øke tilførselen av ren ammoniakk for drivstoff- og kraftproduksjon, sier Svein Tore Holseter, administrerende direktør i Yara International ASA i en pressemelding.

Yara Sluiskil. Foto: Yara

Gratulasjoner fra myndighetene i Norge og Nederland

– Gratulerer til Northern Lights og Yara. Dette er en dag som vil gå inn i historiebøkene. Denne avtalen understreker at CCS er en teknologi som er kostnadseffektiv og et viktig bidrag for å nå klimamålene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Også den nederlandske klima- og miljøministeren Sandor Gaastra er tilfreds.

– På vegne av den nederlandske regjeringen vil jeg gratulere Northern Lights og den norske regjeringen med å nå denne milepælen. For Nederland vil det være nært umulig å nå klimamålene for 2030 uten CCS.

Olje- og energiminister Terje Aasland

Les mer om Langskip-prosjektet her.

Kilde: Northern Lights

Ny rapport fra Gassnova om Langskip

Rapporten om den regulatoriske læringen fra CCS-prosjektet Langskip er lansert.

Rapporten «Regulatory lessons learned from Longship” er utarbeidet av Gassnova. Den tar for seg de regulatoriske problemstillingene og utfordringene i Langskip og hvordan disse er håndtert.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan dele denne rapporten som vi mener vil være nyttig for alle som arbeider med å utvikle CCS, både på myndighetssiden og i industrien. Den regulatoriske læringen er viktig for å legge til rette for utvikling av nye prosjekter innen CCS, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova.

Rapporten er rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.

Ny milepæl nådd i CCS-prosjektet Langskip

Northern Lights er i gang med å bore brønnene for CO2-lagring i den sørlige delen av Nordsjøen.

Fredag nådde CCS-prosjektet Langskip en ny milepæl da Northern Lights startet boringen av to injeksjonsbrønner for lagring av CO2 i lisens EL001. Ifølge Northern Lights sine egne nettsider skal boreriggen Transocean Enabler først bore en CO2-injektor som borres et sidesteg fra letebrønnen som ble boret i 2020. Deretter skal det bores en brønn som skal brukes til injeksjon dersom primærbrønnen er ute av drift grunnet vedlikehold eller andre årsaker. Dette vil sikre en stabil injeksjon av CO2 for Northern Lights sine kunder når driften starter i midten av 2024.

 

Kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2 per år

Brønnene ligger rundt 100 kilometer vest for Bergen, i den sørlige delen av Nordsjøen. Ifølge Northern Lights vil brønnene ha en kapasitet til injeksjon av 1,5 millioner tonn CO2 per år inn i det som kalles Johansenformasjonen, ca. 2700 meter under havoverflaten.

Det er bekreftet at lagringskomplekset er egnet for lagring av CO2. Området inneholder sandstein med gode strømningsegenskapet og den overliggende Drake-formasjonsskiferen gir en kompetent forsegling. Dette er viktig for at ikke CO2 skal kunne lekke ut av lagringskomplekset, og CO2 som er injisert i reservoaret vil derfor være lagret permanent.

Illustrasjon: Northern Lights

Langskip

Brønnene som nå bores er en del av Langskip, et norsk fullskalaprosjekt for karbonfangst- og lagring. Langskip består av to karbonfangstoperatører, Hafslund Oslo Celsio og Heidelberg Materials AS, og transport- og lagringsaktøren Northern Lights. Det generelle ansvaret for Langskip ligger hos en styringsgruppe bestående av medlemmer fra Olje- og energidepartementet og Gassnova.

Når boringen som nå er i gang er ferdigstilt vil Northern Lights dele brønndata i tråd med visjonen om å stimulere utvikling av nye CO2-lagringsprosjekter.

Kilde: norlights.com

Revidert nasjonalbudsjett; regjeringen vil sikre karbonfangst på Klemetsrud

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen sikre finansieringen av CO2-fangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Dette er en merkedag for CO2-fangst i avfallsbransjen. Prosjektet på Klemetsrud vil være et viktig teknologisk bidrag for å nå klimamålene. Jeg er stolt over at vi får til dette som en del av Langskip-prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Vil bidra til betydelig reduserte utslipp

Om lag 5 prosent av de globale utslippene av klimagasser kommer fra avfallsbransjen. Prosjektet på Klemetsrud er det første av sitt slag og vil gi en årlig CO2-reduksjon på rundt 400.000 tonn fra 2026. Det vil da fjerne utslipp fra den største utslippskilden i Oslo og bidra til betydelig reduserte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Samtidig vil det gjennom Langskip-prosjektet bidra til utvikling av klimateknologi som kan brukes internasjonalt.

– For å nå klimamålene er vi avhengige av å utvikle prosjekt med såkalte negative utslipp, som fjerner CO2 som er en naturlig del av kretsløpet. Halvparten av utslippene på Klemetsrud kommer fra biogene kilder, og prosjektet vil dermed bidra med inntil 200.000 tonn negative utslipp hvert år, sier Aasland i pressemeldingen.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Stortinget

Driftsperiode på 10 år

Prosjektet på Klemetsrud er en del av Langskip, et av statens satsingsområder for å få ned klimautslippene. Statens totale kostnader er estimert til 3,4 milliarder kroner. Dette innebærer kostnader til investering og drift i ti år, samt tilskudd til kjøp av kapasitet i transport og lagring. I tillegg gir staten et tilleggstilskudd for fanget CO2 uten kvoteplikt som tilsvarer kvoteprisen minus CO2-avgiften. Med forventet oppstart i 2026 vil summen gi en driftsperiode på 10 år.

Kilde: Sikrar finansiering for CO2-fangst på Klemetsrud – regjeringen.no